COVID-19 Zmiany w zakresie lotniczych przewozów pasażerskich

W dniu 30.06.2020 roku zostało opublikowane ważne rozporządzenie, które zmienia zasady wykonywania lotniczego przewozu pasażerskiego.

 

Mowa o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które dzisiaj weszło w życie.
Rozporządzenie to podtrzymuje generalny zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe. W jego treści możemy znaleźć jednak szereg wyjątków od powyższej zasady.

 

Obszary wyłączone z zakazu

W pierwszej kolejności z treści rozporządzenia wynika, że wspomniany zakaz nie obejmuje statków powietrznych wykonujących loty  międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej a także z lotnisk położonych na terytorium krajów takich jak Czarnogóra, Gruzja, Japonia, Kanada, Republika Albanii, Republika Korei oraz Ukraina. Co istotne w rozporządzeniu wskazano również wyraźnie, że powyższy wyjątek nie obejmuje Królestwa Szwecji oraz Republiki Portugalskiej co oznacza, że przynajmniej do dnia 14 lipca (data utraty mocy przez rozporządzenie) tam nie polecimy. Co istotne w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. – wyłączono z zakazu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

Inne wyjątki

Rozporządzenie wskazuje również na inne kategorie lotów, które zostały wyłączone z obowiązującego zakazu.

Po pierwsze rozporządzenie wskazuje, że zakaz ten nie dotyczy lotów którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na
określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, 469, 864, 905, 1030 i 1045) i tutaj lista jest dość długa (są to na przykład obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji i inni). Loty takie mogą być realizowane pod warunkiem, że są wykonywane statkami powietrznymi wyczarterowanymi przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, czy też na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich.

Po drugie zakaz nie dotyczy również lotów, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. W przepisie tym mowa jest o tzw. lotach o szczególnym statusie np. HOSP, SAR, HUM , STATE, GARDA, HEAD. 

Po trzecie zakaz nie obejmuje lotów realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak ograniczenia ilości miejsc

Na zakończenie warto przypomnieć, że z dniem 1 lipca 2020 r. przestał obowiązywać wymóg nakazujący przewożenie statkiem powietrznym, w tym samym czasie, nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego. Obowiązek ten wynikał z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

covid_travel2

COVID-19 Nowe zasady lotniczych przewozów pasażerskich

Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2020 roku Rada Ministrów wprowadziła szereg ograniczeń i nakazów związanych z epidemią koronawirusa.

Akt ten w swojej treści zawiera również regulacje związane z przewozem lotniczym. Przyjrzyjmy się zatem jakie rozwiązania w tym zakresie zaproponował nasz ustawodawca.

Obowiązki związane z dezynfekcją

W pierwszej kolejności wskazać należy, że na przewoźniku lotniczym spoczywa szereg obowiązków związanych z dezynfekcją. Przewoźnik lotniczy zobowiązany został do zapewnienia odpowiednich płynów do dezynfekcji na pokładzie statku powietrznego. Dodatkowo od przewoźnika wymaga się czyszczenia powierzchni statku powietrznego, z którymi pasażer miał styczność po każdym odcinku lotu z pasażerami. Przewoźnik ma również obowiązek dezynfekcji statku powietrznego zgodnie z poniższymi zasadami:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) po każdej operacji lotniczej wykonywanej z lotniska określonego w załączniku do dyrektywy bezpieczeństwa wydawanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Obowiązki lokalizacyjne

Poza powyższymi, ustawodawca wprowadził rozwiązania, które mają pomóc w ewentualnym zlokalizowaniu pasażera. W przypadku gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personel pokładowy przewoźnika powinien przekazać pasażerom formularze kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych do wypełnienia oraz po ich uzupełnieniu odebrać je. Karty te są następnie przekazywane osobie wyznaczonej przez zarządzającego lotniskiem, który to z kolei przekazuje je wojewodzie celem wprowadzenia ich do odpowiedniego systemu.

Ograniczenie ilości pasażerów

Bez wątpienia najbardziej dolegliwym zarówno dla przewoźników jak i samych pasażerów (z punktu widzenia chociażby potencjalnej ceny biletu) są ograniczenia związane z dopuszczalną ilością osób na pokładzie statku powietrznego. Zgodnie z treścią rozporządzenia, danym statkiem
powietrznym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego. Oznacza to, że przykładowo gdy lot jest obsługiwany przez popularny wśród przewoźników lotniczych model samolotu Boeing 737 mogący pomieścić na pokładzie około 200 pasażerów to będzie mógł ich zabrać tylko około 100 co stanowi dużą różnicę.

Pozostałe ograniczenia

Poza powyższymi, wspomniane rozporządzenie wprowadza także zakaz przemieszczania się statkiem powietrznym pasażera:
1) którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C;
2) który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika
lotniczego;
3) który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Dodać jedynie należy, że zgodnie z treścią rozporządzenia do odwołania obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa na statkach powietrznych i to w przy pomocy maseczki. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie członkowie personelu lotniczego, którzy przebywają w kokpicie.