Klienci indywidualni

Kancelaria Prawna „Aerolex” świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej klientów indywidualnych. W ramach specjalizacji oferujemy:

 

 • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych ustnych oraz pisemnych dotyczących bieżących spraw,
 • prowadzenie spraw sądowych we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
 • windykację wierzytelności oraz bieżący monitoring płatności,
 • dostęp do akt sprawy drogą elektroniczną.

Świadczymy pomoc prawną Klientom indywidualnym między innymi w niżej wymienionym zakresie:

Prawo cywilne

 • sporządzanie, negocjowanie, zabezpieczanie wszystkich rodzajów umów,
 • zabezpieczenie oraz windykacja wierzytelności,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych (np. o zapłatę, o odszkodowanie),
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie, opiniowanie, zabezpieczanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami oraz rzeczami ruchomymi,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących prawa własności oraz ograniczonych praw rzeczowych,
 • reprezentacja w sprawach związanych z dziedziczeniem oraz rozporządzaniem spadkiem

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • pomoc prawną w zakresie nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunku pracy
 • pomoc w zakresie przygotowania oraz analizy prawnej odpowiedniej dokumentacji (np. umów, regulaminów, zarządzeń, układów zbiorowych pracy),
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących rent oraz emerytur,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami pracy oraz organami administracji publicznej

Prawo rodzinne i nieletnich

 • reprezentacja w sprawach o rozwod, separację, podział majątku wspólnego oraz alimenty,
 • reprezentacja w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (np. ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka, uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi)
 • reprezentacja w sprawach ubezwłasnowolnienia
 • reprezentacja w sprawach przysposobienia
 • reprezentacja w sprawach przymusowego leczenia osób uzależnionych
 • pomoc prawna w sprawach demoralizacji nieletnich

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniu przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
 • doradztwo prawne w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej (np. w zakresie procesu budowlanego, koncesji, zezwoleń)
 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentów wymaganych w postępowaniu administracyjnym

Prawo teleinformatyczne i ochrona danych osobowych

 • sporządzanie dokumentów oraz opinii prawnych dotyczących branży IT,
 • doradztwo oraz sporządzanie stosownych dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach dotyczących ochrony domen internetowych,
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach dotyczących operatorów telekomunikacyjnych.

Prawo sportowe

 • zakładanie, likwidowanie oraz bieżąca obsługi prawnej klubów sportowych,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością klubów oraz związków sportowych,
 • udział w negocjacjach (np. z zawodnikami, menadżerami)
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji sportowej oraz sądami polubownymi